Home » Šta kad nas banka ošteti ili zakine, kome se obratiti
Biznis

Šta kad nas banka ošteti ili zakine, kome se obratiti

S obzirom da je u posljednje vrijeme sve veći broj ljudi koji se žale ili imaju pritužbe na rad banaka, a neki među njima su i oštećeni, te nisu upoznati sa procedurom koja tada nastupa, kontaktirali smo ured Ombudsmena za bankovni sistem koji nam je pojasnio šta je potrebno činiti i kome se obratiti u tim slučajevima.

“Ukoliko je građanin-fizičko lice kao korisnik finansijskih usluga pretrpio povredu nekog prava od strane određene banke kao pružatelja finansijske usluge, a u smislu da je ista postupila suprotno odredbama pozitivnih propisa o poslovanju banaka, potrebno je da se isti obrati pisanim prigovorom predmetnoj banci. Sukladno članku 115. Zakona o bankama FBiH i članku 5. Odluke o uvjetima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenta, rok za dostavljanje odgovora po prigovoru korisnika je 30 dana od dana obraćanja banci. Postupak po prigovoru je besplatan”, pojasnili su iz ureda Ombudsmena.

ŠTA KAD BANKA ZAKAŽE

Međutim, ukoliko banka ne odgovori na pisani prigovor korisnika u roku od 30 dana ili ocjeni da je prigovor neosnovan ili korisnik naprosto nije zadovoljan dostavljenim odgovorom, isti se može, sukladno članku 8. Pravila postupanja Ombudsmana za bankovni sistem obavještenjem ili pisnim prigovorom obratiti Ombudsmanu za bankovni sistem.

“Sukladno Pravilima, odnosno članku 10. Pravila, ovisno o vrsti prigovora, korisnik/jamac dostavlja sljedeće podatke: osobne podatke: ime i prezime, adresu, ime i prezime zakonskog zastupnika ili punomoćnika podnositelja i prebivalište ili boravište i adresu tog lica; poslovno ime, sjedište i adresu davatelja usluge i njegovog organizacijskog dijela, na čije postupanje se odnosi prigovor ili zahtjev; potpun i točan opis spornog odnosa, uključujući i vrijeme i mjesto njegovog nastanka; izjavu o tome je li i kada pokrenut postupak kod drugog tijela ili organa u vezi sa podnesenim zahtjevom ili prigovorom; datum podnošenja, potpis korisnika ili žiranta, odnosno zastupnika ili punomoćnika”, naglasili su.

Uz obavještenje i/ili prigovor iz prethodnog stavka korisnik ce priložiti:

  • fotokopiju ugovora zaključenog sa davateljem usluge na čije postupanje korisnik prigovara, ako je to moguće;
  • fotokopiju drugih isprava i dokumenata u vezi sa uvjetima korištenja financijske usluge, ako je to moguće;
  • prigovor podnesen davatelju usluge;
  • odgovor davatelja usluge na prigovor korisnika, ako je dostavljen korisniku i
  • raspoložive dokaze kojima se potkrepljuju istaknuti navodi i činjenično stanje opisano u prigovoru.
BLIC:   Mala i srednja preduzeća iz BiH korak bliže digitalnom uspjehu

Uz zahtjev za oslobađanje od jamstva iz stava (1) ovog člana jamac ce priložiti:

  • fotokopiju ugovora o jamstvu odnosno kreditu zaključenog sa davateljem usluge;
  • fotokopiju drugih isprava u vezi sa uvjetima korištenja financijske usluge;
  • raspoložive dokaze kojima se potkrepljuju istaknuti navodi, činjenično stanje i okolnosti opisane u zahtjevu

ZAŠTITA POTROŠAČA

Zaštita potrošača regulirana je Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini kao okvirnim zakonom koji regulira ovu materiju na razini Bosne i Hercegovine a kojim je uspostavljen i Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH.

“Ombudsmen za bankovni sistem je pak uspostavljen Zakonom o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i njegova primarna funkcija je zaštita prava i interesa korisnika finansijskih usluga. S tim u vezi isti omogućava da se nesuglasice i sporovi između korisnika finansijskih usluga i subjekata bankovnog sistema riješe pravično i brzo i uz minimum formalnosti, razmatra prigovore korisnika finansijskih usluga i s tim u vezi daje odgovore, preporuke i mišljenja, te posreduje u mirnom rješavanju sporova između korisnika i subjekata bankovnog sustava. U okviru zajedničke suradnje sa drugim organima i organizacijama, Ombudsman za bankovni sistem surađuje i sa Ombudsmanom za zaštitu potrošača u situacijama u kojim se za to ukaže potreba”, pojasnili su.

Pitali smo i šta je to na šta se najviše žale građani kada je u pitanju rad banaka u FBiH.

“Tokom protekle 2022. godine, Ombudsmen za bankovni sistem je kao i prethodnih godina, evidentirao najveći broj prigovora na rad i postupanje banaka iz oblasti kreditnih poslova, a kao što su prigovori u vezi evidentiranja klasifikacije u Središnjem registru kredita koja se vodi kod Centralne banke BiH , prigovora u vezi visine naknada i provizije koja se naplaćuje korisnicima bankovnih usluga, prigovora u vezi sa ugovorima o kreditu u okviru kojih je ugovorena polica osiguranja kao sredstvo osiguranja kredita”, naveli su za naš portal.

Izvor: E.S. akta.ba