Home » IDDEEA: Ministarstvo uvodi nove stickere za registraciju vozila, iako imamo zalihe za iduće četiri godine
BiH Vijesti

IDDEEA: Ministarstvo uvodi nove stickere za registraciju vozila, iako imamo zalihe za iduće četiri godine

Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine donijelo je novi Pravilnik o registraciji vozila u BiH koji će nakon što je objavljen u Službenom glasniku BiH stupiti na snagu 1. septembra ove godine. Međutim, iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) upozoravaju kako su u više navrata dostavljali Ministarstvu komentare i prijedloge u vezi tog pravilnika koji nisu uvaženi od Ministarstva.

Iz Agencije napominju da su skretali pažnju da će, tada još nacrt Pravilnika sadržavati pojedina rješenja i odredbe koje su suprotne odredbama važećih pravnih propisa i koje će činiti Pravilnik neprimjenjivim i nezakonitim ako bude sadržavao na taj način predložene odredbe.

– Odredba člana Pravilnika o registraciji vozila koja se odnosi na nabavku, raspodjelu i personalizaciju stiker naljepnica (član 43.) nije u skladu za odredbom člana 8. Zakona o Agenciji. Odredbama navedenog člana Pravilnika utvrđeno je da za poslove nabavke, raspodjele i personalizaciji stiker naljepnica Ministarstvo može ovlastiti stručnu instituciju izabranu putem javnog konkursa, te da je ona dužna uspostaviti funkcionalan sistem obavljanja poslova nabavke, raspodjele i personalizacije stiker naljepnica – navode iz IDDEEA-e.

Također naglašavaju i da je Agencija stvarno nadležna u skladu sa odredbama Zakona o Agenciji da vrši nabavku, skladištenje, personalizaciju, kontrolu kvaliteta i transport identifikacionih dokumenata za potrebe nadležnih organa BiH, tehnički dizajnira i formira evidencije definisane zakonom, održava baze podataka, upravlja bazama podataka i informacionih sistema putem kojih se pristupa navedenim evidencijama, te da vrši personalizaciju i tehničku obradu dokumenata za registraciju vozila i vodi evidenciju o registrovanim vozilima na nivou BiH.
Agencija ukazuje i na nezakonitost odredbe Pravilnika koja predviđa davanje tih poslova putem javnog natječaja stručnoj instituciji – pravnomsujbektu, jer navode kao obrazloženje da se prema Zakonu o upravi BiH procedura povjeravanja javnih ovlaštenja u konkretnom slučaju stručnoj instituciji može povjeriti samo zakonom.

Agencija ističe i odredbu Pravilnika, koja se odnosi na oblik i sadržaj stiker naljepnice, a koja je, kako naglašavaju ekonomski neisplativa, neopravdana i nekorisna iz više razloga, posebno akcentirajući da je tehnički veoma zahtjevna implementacija; da je veliki broj nadležnih organa u BiH već uveo stacionirane kamere koje vrše prepoznavanje registarskih tablica i automatsku provjeru, između ostalog i to da li je vozilo registrovano ili ne.

BLIC:   Porezna uprava FBiH - U 306 kontrola na području Federacije BiH zatečena 63 radnika 'na crno'

– Imajući u vidu da bi se putem stiker naljepnice sa RFID čipom vršila ista funkcija kao i putem kamera, postavlja se pitanje opravdanosti uvođenje ove tehnologije; uvođeje ove tehnologije podrazumijevalo velika dodatna ulaganja u stacioniranu i mobilnu tehnologiju za čitanje, što implicira i veoma dug period tehničkih priprema za implementaciju i početak primjene tehnologije; radi se o veoma skupoj tehnologiji, jer je omjer uloženih sredstava i koristi koje će dobiti nadležni organi u BiH drastično nesrazmjeran u korist troškova koji bi se morali napraviti uvođenjem ove tehnologije – navode iz IDDEEA-e.

Upozoravaju i da su benefiti koji bi eventualno imali nadležni organi u BiH minorni i zanemarivi u odnosu na visinu sredstava koje je potrebno uložiti; da ni jedna zemlja u okruženju, niti jedna zemlja članica EU nije implementirala taj sistem.

– Ministarstvo od Agencije nije tražilo mišljenje vezano za cijenu stiker naljepnica. U skladu sa svojim nadležnostima Agencija je izvršila nabavku stiker naljepnica po prethodnom važećem Pravilniku o registraciji vozila, te su osigurane količine za iduće četiri godine. Ranija cijena unutrašnjih i vanjskih stiker naljepnica iznosila je 5.00 KM, dok je cijena stikera za unutrašnjiu upotrebu po novom Pravilniku o registraciji vozila sada 9.00 KM, a cijena vanjskih stikera je ostala nepromijenjena – naveli su iz Agencije.

Podsjetili su i na to da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH nije ovlašteno da utvrđuje način vođenja centralne i lokalne elektonske evidencije o vozilima, kao i da je odredbom Zakona o sigurnosti saobraćaja BiH utvrđena definicija centralne evidencije koja glasi; „centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima a bliže odredbe o sadržaju i načinu vođenja centralnog registra pravilnikom propisuje Agencija.

Iz IDDEEA na kraju navode da su uz navedeno kao i na niz nelogičnosti u vezi sa Pravilnikom o registraciji vozila u više navrata skretali pažnju Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, koje kako su istakli nisu uvažene.